Публічний договір про надання медичних послуг

Фізична особа-підприємець «Недоступ Олексій Миколайович», який діє на підставі Ліцензії № 23504, яка діє від 25.04.2019 року (надалі – «Виконавець»), керуючись статтями 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, далі за текстом «Замовник» або «Пацієнт», які звернулася до Виконавця з метою отримання медичних послуг, укласти даний Публічний договір про надання медичних послуг на нижченаведених умовах:

 

 1. Визначення термінів
  • Терміни, що використовуються в даному Договорі, слід розуміти у наступному значенні:
   • Публічний договір про надання медичних послуг (надалі – «Договір») – правочин, який визначає умови і правила надання Виконавцем Замовнику послуг та укладається на невизначений строк.
   • Публічна оферта – пропозиція Виконавця у формі Публічного договору пр надання медичних послуг (опублікована на Сайті Виконавця або розміщена безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця у «Куточку споживача» та/або «Папці споживача»), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.
   • Акцепт – повна, безумовна та беззастережна згода Пацієнта з умовами Публічної оферти у формі даного Договору, оприлюдненого на сайті Виконавця, та з Прейскурантом цін на послуги останнього. Укладенням даного Договору Замовник підтверджує, що повідомлений про персональні дані, які обробляються Виконавцем як закладом охорони здоров’я (як загальні, так і обробку персональних даних, що становить особливий ризик для прав і свобод Пацієнта, мету такої обробки, права як суб’єкта персональних даних відповідно до законодавства України про захист персональних даних), а також надає Виконавцю згоду на обробку та розкриття відомостей/інформації про стан здоров’я, у тому числі тих, які становлять лікарську таємницю. Акцепт здійснюється шляхом замовлення та/або оплати послуг Замовником; та/або заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети Пацієнта та/або Інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, примірник якої знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця; та/або вчинення інших Підтверджуючих дій, які засвідчують факт його укладення (згоди). Підтверджуючими діями у межах даного Договору вважаються дії, які свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на сайті Виконавця, у тому числі, але не виключно: підписання Замовником/Пацієнтом Заяви на приєднання, іншого документу, що свідчить про передплату медичних послуг, або початок фактичного отримання медичних послуг, або оплата рахунку за послуги, або усі перелічені дії разом чи декілька з них, чи інші дії, встановлені законом.
   • Замовник/Пацієнт – особа, що акцептувала публічну оферту Виконавця (уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг). Замовником для надання медичної допомоги особі, яка не досягла повноліття, виступає законний представник останньої.
   • Сторони Договору – спільне найменування Замовника/Пацієнта і Виконавця при одночасному їх згадуванні у даному Договорі.
   • Медичні послуги – певна дія або їх сукупність, які здійснюються медичними працівниками Виконавця з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або інших патологічних станів Пацієнта. Медичні послуги надаються за індивідуальним замовленням Пацієнта для задоволення його особистих потреб або на замовлення Замовника для задоволення потреб Пацієнта. Місце безпосереднього надання медичних послуг знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Михайла Мулика (Гаркуші), будинок 19.
   • Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які надає Пацієнт та/або Замовник при опитуванні медичним персоналом Виконавця.
   • Амбулаторне лікування – лікування у визначені часи прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта у медичному закладі.
   • Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вираховування об’єктивних або суб’єктивних ознак хвороби, медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, ультразвукових, рентгенівських або інших досліджень.
   • Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).
   • Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження тощо.
   • Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, який має негативні наслідки для організму Пацієнта.
   • План лікування – обраний лікарем і погоджений з Пацієнтом та/або Замовником обсяг, види та порядок здійснення медичних втручань (лікування, обстеження, профілактичні заходи тощо). План лікування може змінюватися враховуючи стан здоров’я Пацієнта та інші обставини.
   • Профілактика – комплекс заходів з упередження захворювань.
   • Cайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://balanceinstitute.com.ua/, який є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та Послуги, які надаються останнім.
   • Прейскурант Виконавця – довідник цін за послуги, які надаються Виконавцем, що затверджені розпорядженням (наказом) Виконавця та опубліковані на Сайті.

 

 1. Загальні положення
  • Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Замовником/Пацієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.
  • Даний Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті, а для Замовника – з моменту акцепту Договору.
  • Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладання даного Договору, є здійснення Пацієнтом та/або Замовником підтверджуючих дій, наведених у п.1.1.3.
  • Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.
  • Надання медичних послуг здійснюється кваліфікованим персоналом Виконавця згідно із затвердженими стандартами МОЗ України з використанням відповідного сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних засобів і матеріалів.
  • Місцем надання медичних послуг вважається місцезнаходження Виконавця.
  • Договір та/або його окремі положення можуть змінюватись Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника/Пацієнта шляхом опублікування на Сайті Виконавця.
  • У разі незгоди Замовника/Пацієнта зі змінами та доповненнями, внесеними до даного Договору, Замовник зобов’язаний розірвати даний Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін та доповнень на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це останнього. Нерозірвання даного Договору та продовження користування послугами свідчить про акцепт (згоду) Замовника/Пацієнта з внесеними до Договору змінами та доповненнями.
  • Укладенням даного Договору Замовник/Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами останнього та Прейскурантом Виконавця, що розміщений на Сайті останнього, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України та на розкриття відомостей/інформації про стан здоров’я, в тому числі тих, що становлять лікарську таємницю.
  • У разі укладення між Замовником/Пацієнтом і Виконавцем індивідуального договору про надання послуг, умови такого договору матимуть переважну юридичну силу.

 

 1. Предмет Договору
  • За даним Договором Виконавець зобов’язується за Замовленням Замовника та/або Пацієнта, надати Пацієнту медичні послуги у строки та на умовах, визначених даним Договором, відповідними наказами, інструкціями та положеннями Виконавця, чинним законодавством України, а Замовник/Пацієнт зобов’язується оплатити і прийняти медичні послуги.
  • Перелік та вартість медичних послуг визначається у відповідності до Замовлення Замовника/Пацієнта та Прейскуранту Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та/або безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.
  • Оформленням Замовлення Пацієнт та/або Замовник підтверджує, що ознайомився з умовами даного Договору та надав свою добровільну згоду на виконання його умов.

 

 1. Права та обов’язки Сторін
  • Виконавець зобов’язаний:
   • надавати Замовнику/Пацієнту своєчасно, якісно та в повному обсязі замовлені медичні послуги, які складають предмет даного Договору;
   • використовувати методи діагностики та лікування і медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку;
   • оформляти та зберігати медичну документацію, отриману в процесі надання медичних послуг за даним Договором у відповідності до вимог чинного законодавства України;
   • забезпечити Замовника/Пацієнта кваліфікованим медичним персоналом;
   • здійснювати запис Замовника/Пацієнта на прийом на підставі звернення останнього у разі акцепту даного Договору;
   • забезпечити режим конфіденційності щодо інформації про стан здоров’я Пацієнта у відповідності до розділів 10, 11 даного Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю;
   • інформувати Замовника/Пацієнта про неможливість надання послуг за Замовленням повністю або частково.
  • Виконавець має право:
   • вносити зміни до даного Договору та/або Прейскуранту цін, повідомивши Замовника про останні шляхом розміщення інформації на Сайті або іншим доступним способом;
   • відмовити у наданні медичних послуг Замовнику/Пацієнту при пред’явлені останнім неповних та/або недостовірних даних про себе медичному персоналу Виконавця, у разі наявності заборгованості перед останнім за надані медичні послуги або з інших причин, передбачених чинним законодавством України;
   • надавати Виконавцю/Пацієнту медичні послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської таємниці та/або конфіденційної інформації, у т. ч. інформації про факт звернення за медичною допомогою, стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, проведені медичні втручання, а також інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта;
   • дотримуватись норм медичної етики та деонтології;
   • виставляти рахунки Замовнику/Пацієнту відповідно до встановлених цін;
   • залучати третіх осіб (медичних фахівців, медичні установи) для надання послуг Пацієнту;
   • розірвати даний Договір з Замовником/Пацієнтом у разі порушення останнім рекомендацій персоналу Виконавця, порушення положень локальних актів останнього, відмові в наданні інформованої добровільної згоди тощо. При цьому, сплачена Замовником/Пацієнтом вартість фактично наданих послуг не підлягає поверненню;
   • розірвати даний Договір в односторонньому порядку на власний розсуд з поверненням грошових коштів за ненадані послуги.
  • Замовник/Пацієнт зобов’язаний:
   • надати Виконавцеві достовірні дані про ім’я, прізвище та по-батькові, дату свого народження, місця проживання та іншу інформацію, необхідну Виконавцю для якісного надання послуг. У випадку, якщо Замовник діє в інтересах Пацієнта, Замовник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про Пацієнта;
   • записатись на прийом, з’явитися до місця надання послуг у погоджені із Виконавцем дату та час;
   • приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які становлять предмет даного Договору;
   • виконувати умови даного Договору та своєчасно інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають його виконанню;
   • своєчасно та у повному обсязі оплачувати медичні послуги у порядку, визначеному даним Договором;
   • надати у письмовому вигляді інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання, згоду на обробку персональних даних, а також інші дозволи та/або документи, необхідні для надання Виконавцем послуг (за додатковою вимогою останнього);
   • дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до здачі аналізів та надання інших медичних послуг, розміщених на Сайті, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Пацієнта;
   • дотримуватися плану лікування, визначеного персоналом Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть негативно вплинути на результати лікування та/або перебіг захворювання;
   • дотримуватися Правил перебування та обслуговування пацієнтів та інших локальних документів Виконавця, розміщених у «Куточку споживача», «Папці споживача» або опубліковані на Сайті останнього;
   • забезпечити супровід дитини під час надання медичних послуг – у разі замовлення останніх для своєї дитини, а також належне та своєчасне виконання дитиною вимог Виконавця, які можуть вплинути на результати надання медичних послуг;
   • негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Замовником медичних послуг шляхом звернення до Виконавця зі скаргою. У протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце внаслідок неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки;
   • надати нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів Пацієнта щодо отримання результатів досліджень чи іншої інформації про стан здоров’я останнього, – у разі необхідності одержання вищезазначених відомостей уповноваженою Пацієнтом особою;
   • надати персоналу Виконавця свідоцтво про народження Пацієнта та пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника – у випадку отримання результатів досліджень чи іншої інформації про стан здоров’я Пацієнта, який не досягнув повноліття.
  • Замовник/Пацієнт має право:
   • вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання медичних послуг за даним Договором;
   • отримувати від Виконавця та ознайомлюватись з медичною документацією та інформацією, у томі числі про стан свого здоров’я, оформленою в процесі надання медичних послуг за даним Договором у відповідності до чинного законодавства України;
   • обрати зручний спосіб оплати Замовлення з тих, які пропонуються Виконавцем;
   • самостійно визначати перелік послуг, які входять до Замовлення у межах даного Договору, для проведення діагностики, а також з урахуванням встановленого Виконавцем діагнозу, рекомендацій та плану лікування;
   • надати письмову заяву від власного імені на отримання персоналом Виконавця медичної документації та/або результатів аналізів від третіх осіб (медичних фахівців, медичних установ), залучених для надання послуг у межах даного Договору.

 

 1. Порядок замовлення, надання та отримання послуг
  • До початку надання послуг за даним Договором, Замовник обирає медичну послугу, передбачену Прейскурантом цін Виконавця чи сукупність медичних послуг відповідно до своїх потреб та може отримати необхідну інформацію у адміністраторів, контактному центрі за телефонами: +380666678087; +380677678087 або медичного персоналу Виконавця.
  • Попередній запис на прийом (Замовлення) здійснюється шляхом:
   • безпосереднього звернення до ФОП Недоступ за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Мулика (Гаркуші), буд. 19.
   • використання засобів телефонного зв’язку: +380666678087

Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у разі відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів та у відповідності до графіку роботи медичного персоналу Виконавця. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Замовником/Пацієнтом.

Оформлення Пацієнтом та/або Замовником Замовлення та його підтвердження означає достатнє і повне ознайомлення Пацієнта зі змістом даного Договору, переліком медичних послуг, цінами та строками їх надання, правилами підготовки до прийому лікаря та/або здачі біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження.

 • Медичні послуги вважаються замовленими з моменту вчинення підтверджуючих дій. Послуги, оформлені в одному Замовленні, можуть бути надані одному Пацієнтові, визначеному в Замовленні, за одне відвідування.
 • Виконавець може додатково повідомляти Замовника/Пацієнта про час попереднього запису на прийом шляхом здійснення контрольного дзвінка або смс-розсилки у день, що передує дню надання медичних послуг, за номером телефону Замовника/Пацієнта.

Контрольний дзвінок не здійснюється у разі замовлення медичних послуг у день надання таких послуг.

 • У випадку виявлення Замовником/Пацієнтом допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Замовник/Пацієнт має право звернутися до Виконавця з метою виправлення зазначених помилок. В даному випадку послуги надаються Замовнику/Пацієнту в порядку загальної черги.
 • Медичні послуги надаються за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Михайла Мулика (Гаркуші), 19.
 • Медичні послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
 • Замовник/Пацієнт, який звернувся для отримання медичних послуг та здійснює підтверджуючі дії, спрямовані на укладення даного Договору, на вимогу працівників Виконавця зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для встановлення особи та стану здоров’я. Законний представник Пацієнта на вимогу Виконавця повинен надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики та/або лікування Пацієнта. У разі ненадання законним представником Пацієнта необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе або Пацієнта, або у разі неявки з метою оновлення його ідентифікаційних даних, а також у випадку ненадання ним інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування чи на проведення операції або знеболення, Виконавець має право відмовити законному представнику Пацієнта та/або Пацієнту в наданні послуг.
 • Замовник/Пацієнт може здійснити повну або часткову передоплату замовлених медичних послуг. У такому разі послуга чи сукупність послуг надається та повинна бути отримана Пацієнтом протягом строку вказаного в Заяві на приєднання або в інших документах, наданих Замовнику Виконавцем, які Замовник повинен пред’явити для отримання передплаченої послуги чи сукупності послуг. У разі спливу строку, зазначеного в Заяві на приєднання чи в іншому документі, що посвідчує замовлення та передплату послуг, кошти за невикористані (не отримані повністю чи частково) послуги не компенсуються, не повертаються, а Договір вважаться виконаним в повному обсязі.
 • Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника/Пацієнта за погодженням з Виконавцем.
 • Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у наступних випадках:
  • стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків;
  • виникнення форс-мажорних та/або обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем;
  • відсутність у Виконавця технічних можливостей для виконання необхідних діагностичних або лікувальних заходів;
  • відсутність лікаря, до якого здійснено попередній запис Пацієнта.
 • У разі, якщо в процесі надання послуг за даним Договором, виникне необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, останні замовляються та оплачуються Замовником/Пацієнтом окремо.
 • У разі припинення трудових відносин між Виконавцем та обраним лікарем або тривалої відсутності останнього на робочому місці (лікарняний, відпустка, декретна відпустка, тощо), Замовник/Пацієнт повинен обрати іншого лікаря для отримання послуг за Договором.
 • У разі, якщо Замовник/Пацієнт протягом 1 (одного) календарного дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником/Пацієнтом без застережень та претензій.
 • У разі надання мотивованої відмови Замовника від приймання медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

 

 1. Вартість послуг та порядок розрахунків
  • Перелік медичних послуг, їх ціна та орієнтовний строк виконання визначаються у Прейскуранті цін Виконавця, який затверджується розпорядженням (наказом) Виконавця, діє на дату оплати послуг та розміщений на Сайті.
  • Оплата послуг за Договором здійснюється Замовником/Пацієнтом у розмірі 100% ціни відповідної медичної послуги згідно з Прейскурантом Виконавця у день фактичного надання медичних послуг у готівковій або безготівковій формі.

В окремих випадках можлива передоплата послуг, порядок внесення та розмір якої узгоджується з Замовником/Пацієнтом додатково після складання плану лікування та зазначається в останньому.

На окремі види послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (закупівлю медичних виробів, матеріалів, оплату послуг третіх осіб тощо), Замовником/Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата у розмірі, визначеному у плані лікування.

У разі зміни плану лікування у бік збільшення та/або виконання додаткових дій, що збільшують попередню вартість послуг (за умови попередньої згоди Пацієнта), останній зобов’язаний оплатити різницю у вартості послуг до початку їх надання.

 • Розрахунки за даним Договором здійснюються у національній грошовій одиниці України – гривні.
 • Кошти сплачені Замовником/Пацієнтом за отримані послуги не підлягають поверненню, у разі належного виконання умов Договору Виконавцем.

 

 1. Зміна умов договору
  • Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Пацієнта вносити зміни в текст даного Договору.
  • Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на Сайті Виконавця та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

 

 1. Строк дії Договору. Розірвання Договору
  • Договір набирає чинності для конкретного Замовника/Пацієнта з моменту вчинення ним однієї з підтверджуючих дій та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень даного Договору.
  • Виконавець має право припинити дію даного Договору в односторонньому порядку шляхом попереднього розміщення оголошення на Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.
  • Дія даного Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:
   • з ініціативи Замовника, шляхом письмового інформування Виконавця;
   • з ініціативи Виконавця, у випадках передбачених даним Договором;
   • за взаємною згодою Сторін.
  • Кошти сплачені Замовником/Пацієнтом до моменту припинення даного Договору не підлягають поверненню, а зобов’язання Виконавця вважаються повністю виконаними у відповідності до умов, визначених Договором та чинним законодавством.

 

 1. Вирішення спорів
  • Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  • Досудове врегулювання спорів є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.
  • У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, Сторони, після реалізації процедури досудового врегулювання, передбаченої у п.9.2 Договору, передають його на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Персональні дані пацієнта
  • Пацієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних шляхом акцепту даного Договору.
  • Замовник/Пацієнт підтверджує надання Виконавцю згоди на збір, обробку, зберігання та поширення його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України, які стосуються захисту персональних даних.
  • Замовник/Пацієнт надає Виконавцю право без попередньої згоди Пацієнта, на передачу (поширення) своїх персональних даних Підрядникам та/або третім особам.

Замовник/Пацієнт надає згоду на обробку своїх персональних даних у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, а також згоду на транскордонну передачу своїх персональних даних у будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки, зазначеної в даному Договорі.

Замовник/Пацієнт надає згоду Виконавцю, на розкриття відомостей/інформації про стан здоров’я, в тому числі тих, що становлять лікарську таємницю.

 • Метою обробки персональних даних є проведення Виконавцем лабораторного дослідження наданого Пацієнтом біологічного матеріалу та надання Пацієнтові, або вказаним ним особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Пацієнта, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються інших медичних послуг та стану здоров’я.
 • Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Пацієнт надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Пацієнтом та/або Замовником при оформленні Замовлення, результатами лабораторних досліджень наданого Пацієнтом біологічного матеріалу та відомостями, які містяться у медичній документації Пацієнта.
 • Пацієнт погоджуєтся, що у випадку оформлення Замовником попереднього Замовлення на надання послуг Виконавцем у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Пацієнт надав попередню згоду такій особі на використання його персональних даних, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги Виконавця, та підтверджує, що Замовник діяв від імені Пацієнта та в його інтересах. Пацієнт підтверджує, що надає право Замовникові оформляти попереднє Замовлення від імені Пацієнта та надавати від імені Пацієнта згоду на обробку персональних даних та згоду на медичне втручання. Якщо під час попереднього оформлення Замовником Замовлення на надання послуг Виконавця у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Пацієнт надає згоду Виконавцеві на відправлення отриманих Виконавцем результатів досліджень за цим Замовленням саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації, після її отримання, несе така третя особа.
 • Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.
 • Пацієнт та/або Замовник зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на Сайті Виконавця для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Пацієнта, зазначеними на Сайті, і персональними даними Пацієнта, наданими ним при отриманні послуги або результатів лабораторних досліджень (паспортні дані, дані бланка Замовлення), Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні послуги Пацієнту, до моменту з’ясування особи Пацієнта.

 

 1. Конфіденційність
  • Режим конфіденційності поширюється на відомості про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, стан здоров’я останнього, перелік наданих медичних послуг, результати лабораторних досліджень, а також іншу інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною або становить лікарську таємницю.
  • Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

 

 1. Гарантії та відповідальність Сторін
  • Виконавець гарантує якісне обслуговування та застосування обґрунтованих методів та методик дослідження і лікування.
  • Замовник/Пацієнт гарантує належне виконання умов даного Договору та своєчасний розрахунок із Виконавцем.
  • Пацієнт погоджується, що після надання йому медичних послуг очікуваний результат може бути досягнуто після спливу певного строку.

Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги очікуванням Замовника/Пацієнта при зверненні не вважається наданням послуги неналежної якості.

 • Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника/Пацієнта, яка виникла в процесі надання медичних послуг за даним Договором внаслідок:
  • неявки чи несвоєчасної явки Замовника/Пацієнта на заплановані візити;
  • недотримання Замовником/Пацієнтом рекомендацій Виконавця, які можуть вплинути на результат;
  • дострокового припинення даного Договору з ініціативи Замовника/Пацієнта;
  • неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Замовником/Пацієнтом істотних відомостей про стан свого здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медичного персоналу;
  • дії обставин непереборної сили, які унеможливили надання медичних послуг.
 • Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи уникнені (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних Сайту, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).

Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.

Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, що може включати небажані для Пацієнта матеріали, або інформацію, яка ображає честь і гідність Пацієнта, і не несе ніякої відповідальності.

 • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо останнє стало наслідком дії форс-мажорних та/або обставин непереборної сили, які виникли після підписання даного Договору і яких Сторона не могла уникнути і передбачити. До таких обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, землетруси та інші природні і кліматичні явища); війну і воєнні дії, масові заворушення, страйки, акції протесту; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі, епідемії, пандемії тощо), рішенняЮ дії або бездіяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві, що регулюєють правовідносини Сторін за даним Договором та інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх договірних зобов’язань і які не піддаються їх контролю.
 • Належним підтвердженням факту настання та строку дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку.